Jual Beli Mesti Nyar’i
Bisnis

Jual Beli Mesti Nyar’i

  Secara syar’i jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau permindahan kepemilikan dengan konpensasi tertentu menurut konteks yang disyaratkan. Jual beli disyariatkan oleh Allah SWT u...
Read More